EU R&D project

Today’s success: we have damaged motors in all thinkable ways!

All to train our AI engine systematically for our joint R&D EU project with TUe, EBAS and ICB.

Thanks for the collaboration: Energi- & Bygningsrådgivning A/S, Eindhoven University of Technology _EE_ES, ICB, and many thanks for the support from the European Commission and Michael Rafn.

EU R&D projekt

Dagens succes: vi har ødelagt motorer på alle tænkelige måder!

Dette for at træne vores AI-motor systematisk til vores fælles R&D EU-projekt med TUe, EBAS og ICB.

Tak for samarbejdet: Energi- & Bygningsrådgivning A/S, Eindhoven University of Technology _EE_ES, ICB, og mange tak for støtten fra Europa-Kommissionen og Michael Rafn.

Innobooster inspiration

resave save resources

Do you need ideas for the professional aspect of your Innobooster application?

Then watch tomorrow when our CEO Bo Eskerod Madsen, together with Alexandra Institute, serves expert tips to make a successful application.

Link

Innobooster inspiration

resave save resources

Mangler du idéer til den faglige vinkling af jeres Innobooster-ansøgning?

Så se med i morgen når vores CEO Bo Eskerod Madsen sammen med Alexandra Instituttet kommer med ekspert-tips, så du får succes med ansøgningen.

Link

Installation during lock down

Jesper Brøgger and Omar Meddeb are currently rigging one of our customers’ buildings up.

While the buildings are still empty, with our IoT Clamp-on sensors we get a ‘base line’ of consumption of, among other things:

– Indoor climate

– Ventilation

– Heat

– Water (leakage).

 

Then we have a good base to help with the above when reopening

Installation under lock down

Jesper Brøgger og Omar Meddeb går i disse dage og rigger én af vores kunders bygninger til.

Mens bygningerne stadig står tomme, får vi med vores IoT Clamp-on sensorer dannet en ‘base line’ over forbruget på bl.a.:

– Indeklima

– Ventilation

– Varme

– Vand(lækage).


Så har vi et godt datagrundlag for at hjælpe med ovenstående når der bliver åbnet op igen

5 gode råd til at forbedre ventilationen i din bygning

Ventilation in buildings

Her får du 5 gode råd til at forbedre ventilationen i din bygning

Vi bruger størstedelen af vores liv indendørs. Når vi går ud, er det ofte for at gå indenfor igen, enten fordi vi skal i skole, på arbejde eller noget helt tredje. Mange af de ting vi foretager os, foregår indendørs.

Det stiller høje krav - både til udluftningen i de lokaler vi opholder os i, men også til det personale, der har ansvar for udluftningssystemet. Konsekvensen af utilstrækkelig ventilation i klasseværelset, vuggestuen, kontoret eller produktionen er nemlig alvorlig – endda direkte sundhedsskadelig.

En verden til forskel

Der er mange fordele ved at vedligeholde ventilationssystemet i din bygning korrekt - ikke kun helbredsmæssige fordele, men også økonomiske. Vidste du, at 40% af Danmarks samlede energiforbrug sker i bygninger? Udluftningssystemet alene udgør et kæmpe besparelsespotentiale.  

Her kan du læse vores fem bedste råd til bedre og mere effektiv udluftning. Mærk selv forskellen!

 

1) Skift filtre oftere om vinteren

Beskidte partikelfiltre kan i samspil med ozon fra luften udefra danne sundhedsskadelige stoffer, der blæses ind med den rene luft.

Om vinteren er partikelforureningen størst. Det skyldtes blandt andet vejsalt, udstødning og skadelige partikler fra brændeovne. Derfor bør ventilationsfiltrene skiftes hyppigere om vinteren - især hvis du har kontorer, som ligger ud til en trafikeret vej eller parkeringsplads.

2) Gør rent

Rengøring af spjæld, indblæsningskanaler, ventiler og luftkanaler mindsker spredningen af skimmelsvamp og andre skadelige stoffer, samtidig med at energiforbruget reduceres markant. Hvis ventilationen ikke bliver gjort ren, kan anlæggets strømforbrug stige, kortslutte eller stoppe helt til. Derfor er rengøring et afgørende led i vedligeholdelsen af dit ventilationsanlæg.

Ventilation

3) Indstil ventilationen korrekt

Det er en god idé løbende at sikre sig, at ventilationen er indstillet korrekt, alt efter hvordan lokalerne i bygningen bliver brugt. Er der pludselig flere der benytter et rum, bør indstillingerne justeres for et optimalt indeklima. Hvis indstillingerne er forkerte, kan ventilationsanlægget kortslutte, hvilket medfører at luften ikke udskiftes som den bør, med dårligere indeklima og højere energiforbrug som følge.

4) Fjern unødvendige møbler

Møbler kan afbøje luftstrømmen i et rum, hvilket kan forringe ventilationen. Især hvis møblerne står tæt på indblæsningsslusen. Dette kan også skabe træk i lokalet. Derfor er det en god idé at være opmærksom på, hvordan man placerer møblerne i lokalet, og om man kan undvære møbler der ikke bliver brugt, som kan forringe udluftningen i lokalet.

5) Dokumenter ventilationsanlæggets forbrugsmønster

Ved kontinuerlig overvågning af ventilationsanlæggets forbrug, kan du blive alarmeret så snart der sker store udsving i energiforbruget. Store udsving i forbruget er ofte såkaldte røde flag. Når du dokumenterer og analyserer forbrugsmønsteret, kan du hurtigt opdage tegn på slitage eller nedbrud, så problemet kan blive udredt inden ventilationsanlægget bryder sammen og indeklimaet forringet.

Du kan også opdage, hvis din ventilation kører uafbrudt (link over til nyt blogindlæg om standby-forbrug) og spilder en masse unødig strøm.
Du kan opdage udsvingene i ReCalc MoniTor – din nye Energy Management løsning. ReCalc MoniTor – your new Energy Management Solution (EMS).

 

New sales tool

Our new sales bell (sponsored by Bo) was inaugurated by Niels.

Nice to end the week with a larger order – this time with bubbles from Pedersborg Vin – Vinspecialisten Skive.

Have a good weekend out there – and remember: Save energy, it costs nothing 😃

Nyt salgsværktøj

Så blev vores nye salgsklokke (sponseret af Bo) indviet af Niels.

Dejligt at slutte ugen af med en større ordre – denne gang med bobler fra Pedersborg Vin – Vinspecialisten Skive.

God weekend derude – og husk: Spar på energien, det koster ikke noget 😃